Instädia

Cookies

***** 

 

Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren.. Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats. Instädias webbplats, med adresser som slutar på instadia.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, utan används bland annat för att kunna skapa statistik över antalet besökare.

Här är exempel på hur vi använder cookies för webbplatsen:

  • För att våra användare ska ha möjlighet att logga in till våra tjänster.

  • För att få tillförlitlig besöksstatistik.

  • För att minska reklam som är irrelevant för vissa målgrupper.

  • För att annonssystemet ska kunna känna igen återkommande användare och där igenom anpassa annonserna.

  • För att hålla reda på om en besökare har samtyckt till vår cookie policy.

  • För att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare normalt ställas in så att den automatiskt nekar till lagring av vissa eller alla cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom inställningar i webbläsaren kan även tidigare lagrade cookies raderas. Du kan även radera cookies från din enhet när som helst.

Observera att neka cookies kommer att medföra att tillgängligheten på webbplatsen begränsas och vissa funktioner inte kommer att fungera korrekt. Vi rekommenderar dig därför att acceptera cookies vid användande av webbplatsen.


Cookies som exempelvis används för att samla information för skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara s.k. tredjeparts-cookies. Dessa cookies kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. Tredjeparts-cookies förekommer även på vår webbplats.
Instädia använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Google Analytics och använder cookies. Informationen som genereras av dessa (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar den information som skickas till Google.

Halloween Macaroons

Hantering av personuppgifter

***** 

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring.

Vi avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Instädia och som samlas in i samband med abonnemang/ avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från oss.
Vi använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster.
Vi behandlar personuppgifterna internt inom företaget och använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.
Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation etc.
Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy.

 

Integritetspolicy

***** 


ALLMÄNT
För oss på www.instadia.se är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs. Du kan också när som helst vända dig till oss för att använda dig av dina rättigheter. Inom ramen för våra hushållsnära tjänster behöver vi använda dina personuppgifter, för att administrera och fullgöra de avtal du ingår med oss. Vi kommer också [i begränsad utsträckning] att använda dina personuppgifter för att utveckla våra tjänster och rikta kundanpassad marknadsföring till dig, exempelvis via mejl. Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy som du finner nedan.
Instädia respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som beställer tjänster från oss på www.instadia.se och använder vår hemsida och mobilapplikation.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

I Instädia personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy. Vi har även utsett en kontaktperson som ser till att vi följer tillämplig lagstiftning och att vi arbetar effektivt med att skydda dina personuppgifter. Du kan höra av dig till vår kontaktperson för att använda dig av dina rättigheter genom de kontaktuppgifter som anges längst ned i denna Integritetspolicy.
VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på Instädia använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften: - Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist, - Administration av RUT-avdragsansökningar, - Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam, - Metod- och affärsutveckling, - Erbjuda kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners, och - Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Instädia etc., - Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi använder om dighar du lämnat till oss. Du lämnar uppgifter såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer vid registreringen av användarkonto, vid beställning av tjänster och vid lämnande av instruktion för utförande av våra tjänster.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. I tabellerna ovan under avsnitt 3 kan du se hur länge vi sparar personuppgifter om dig för olika syften. Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse. Vi behöver t.ex. arkivera vissa uppgifter om dig för att på begäran kunna svara på frågor vid en revision av RUT-avdrag. Tillgången till dessa uppgifter begränsas så att enbart ett fåtal personer har behörighet att komma åt uppgifterna

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL

Instädia kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer därför att lämna ut dina uppgifter till bland annat Cool Company, FrilansFinans för det fall att du väljer att ingå ett särskilt avtal om förmåner och erbjudanden från denna samarbetspartner. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Instädia använder alltid bara dina uppgifter inom EU/EES och lämnar inte ut eller möjliggör åtkomst till dina personuppgifter till någon aktör utanför EU/EES.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss på Instädia om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter. Alex Stoltidis,  Postadress: Box 5039, 121 05 Stockholm, E-post: instadia@outlook.com Telefon: 0723248585 Webbplats: https://www.instadia.se/